Personuppgifts lagring enligt GDPR

Vi på Harmoni center för hälsa och helhet följer GDPR

Harmonis integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Vi på Harmoni värnar om den personliga integriteten

Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror sin terapeut/ledare på Harmoni sina personuppgifter. Vi följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Harmoni behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av varor och tjänster. Uppgifterna behandlas även för att registrera medlemmar i våra nätverk.

De ändamål vi registrerar personuppgifter är, Bokningssystemet Boka Direkt, Friskvårdsbidrag via Actiway, Min Friskvård och Wellnet, samt nyhetsbrev via MailChimp och fakturering. Vi är även aktiva på Facebook och Instagram.

Marknadsföring

Information som lämnats till Harmoni används även för att vi genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till våra kunder.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som Harmoni har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till Harmoni på mailadress; info@harmonicenter.se

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller Harmoni samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att boka och registrera sig på Boka Direkt, använda/registrera sitt friskvårdsbidrag via Actiway eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Harmoni kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna

Harmoni hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

Tillgång till personuppgifterna

Hos Harmoni center för hälsa och helhet skall så få som möjlig ha tillgång till kunders personuppgifter.

Terapeuterna/ledarna på Harmoni har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för dennes räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid den enskilde terapeuten/ledaren på Harmoni som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till respektive terapeut/ledare på Harmoni med frågor om behandlingen av personuppgifterna.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros din terapeut/ledare på Harmoni behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför Harmoni, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”

Lagring

Vi sparar dina personuppgifter enligt följande;

Nyhetsbrev - du finns med på maillistan tills du väljer att avprenumerera.

E-post - sparas högst 1 månad

Kontaktuppgifter på Boka Direkt - raderas efter 12 månader

Actiway - raderas 1 år efter att kundkontakten har upphört